+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
קופת גמל משלמת
עד לחודש ינואר 2008 החיסכון לטווח ארוך (לגיל פרישה) נחלק לשני מסלולים עיקריים: קרן פנסיה - מסלול המבטיח תשלומי קצבה ; ומסלול הוני - המבטיח תשלום חד פעמי. קופות הגמל המנוהלות ע"י ילין-לפידות היו במסלול הוני. בחודש ינואר 2008 התקבל בכנסת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ובוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. החל מתאריך זה כספים שיופקדו לקופת גמל ישולמו בדרך של קצבה בלבד - עד לקצבה חודשית מינימלית לאדם בסכום של 3,850 ש"ח. קצבה זו מורכבת מכל הקצבאות שנצברו לזכותו של העמית (כולל קרנות פנסיה או קופות גמל אחרות להן זכאי העמית).

לאחר השינוי קיימים שני סוגים של קופות גמל לקצבה: "קופת גמל משלמת" (קופת גמל אשר משלמת קצבה ישירות לעמיתיה) ו"קופת גמל לא משלמת" (קופת גמל אשר לא ניתן למשוך ממנה כספים באופן ישיר).

קופת גמל משלמת לקצבה משלמת ישירות לזכאים קצבה או כהיוון קצבה. למשל: קרן פנסיה, פוליסה לקצבה או תכניות הון עם נספח קצבה. לגבי סכומים שנצברו מעבר לקצבה של 3,850 ש"ח לחודש – בגיל הפרישה יבחר הלקוח אם למשוך את הכסף כקצבה חודשית או כתשלום חד פעמי. משיכת הכספים מקופת גמל משלמת תהיה בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון קופת הגמל. סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מ- 3,850 ש"ח.

סכום הקצבה המינימלי יעודכן לפי המדד ב-1 במארס יחסית למדד ב-1 במארס 2008. אם פחת הסכום מסכום הקצבה המינימלי תתבצע המשיכה בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה - לפי שיעור מקסימלי של 25% מהקצבה ולתקופה של מקסימום 5 שנים. השינוי בחוק מתייחס לכספים שיופקדו לקופת גמל החל מינואר 2008 בלבד.

לעמוד קופת גמל לא משלמת

הפקדות מתאריך 1/1/2008 יעניקו לעמית זיכוי ממס בשיעור 35% בקופות גמל: קופות גמל משלמות לקצבה או קופות גמל לא משלמות לקצבה. הפקדות לקופת גמל לא יחויבו במס במישרין אלא יהיו חלק מהקצבה. במידה והקצבה תחויב במס במישרין - התשואות יחויבו במס. אם הקצבה תשולם ללא חבות מס או תימשך כהיוון קצבה (סכום חד פעמי) ללא מס - התשואות לא יחויבו במס.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick