+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
חוק פנסיית חובה
בינואר 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה. החוק קובע כי כל מעסיק יפריש לעובד סכום מינימלי הנגזר משכרו של העובד לטובת ביטוח פנסיוני: קופת גמל או קרן פנסיה. השכר המבוטח לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק עד התקרה המפורטת. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מביניהם.
העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בתום 6 חודשים מתחילת העבודה. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי התקנון - בשל אירוע מזכה: מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

השלמת פיצויי פיטורים

מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-8.33% לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים.

זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח.

העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו. על העובד להודיע בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר. עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה חדשה מקיפה. העובד יהיה זכאי לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

שיעורי ההפרשות מהשכר

החל מיום הפרשות הפרשות הפרשות סה"כ כאחוז
  המעביד העובד המעביד מהשכר
      לפיצויים  
         
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%

בעקבות תיקון 3 כל הכספים שיופרשו לקופת גמל אחרי ינואר 2008 ישולמו כקצבה חודשית באמצעות קופת גמל משלמת. רק לגבי כספים שהופרשו לפני ינואר 2008 יש לעמית זכות בחירה. הכספים יכולים להימשך כקצבה או כהון (סכום חד פעמי) שישולם ע"י קופת גמל לא משלמת.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick