+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
תיקון 3
תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח כולל שורה של תיקוני חקיקה המתייחסות להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008. תיקון 3 כולל ארבעה שינויים משמעותיים בענף הפנסיה וקופות גמל בישראל: ניוד החיסכון הפנסיוני, פנסיה חובה, האחדת הכללים לחיסכון בקצבה ובהון וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני. תיקון 3 צפוי לשנות משמעותית את מבנה החיסכון הפנסיוני בישראל וצפוי להגביר את התחרות בין קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים.

עיקרי תיקון 3

הגדרות הפקדות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008 הפקדות לקופת גמל עד לתאריך 01/01/2008
קופות גמל לקצבה

או
קופת גמל משלמת
יבוצעו הפקדות רק לקופת גמל משני הסוגים הבאים:

קופת גמל משלמת לקצבה:
משלמת ישירות לזכאים קצבה או כהיוון קצבה.

למשל: קרן פנסיה, פוליסה לקצבה במעמד שכיר/עצמאי, תכניות הון עם נספח קצבה.

קופת גמל שאינה משלמת לקצבה: קופה למטרת צבירה - אינה רשאית לשלם לעמית כספים (למעט כספי פיצויים) אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה.
לפני תיקון 3
עד לתאריך 31/12/2007 היה קיים סוג אחד של קופת גמל לקצבה.
 
פנסיית מטרה מינימאלית בקופת גמל משלמת לקצבה ניתן להוון חלק מהקצבה אם סכום הקצבה שיוותר בידי העמית לאחר ביצוע ההיוון יעמוד על 3,850 ₪ בחודש.

הסכום יעודכן לפי המדד ב-1 במרץ בכל שנה.

ההחלטה על גובה החיסכון הפנסיוני שנקבל כקצבה חודשית (מעבר ל- 3,850 ₪), או כסכום חד פעמי, תתקבל בגיל הפרישה.
 
קופה מרכזית לפיצויים קופה מרכזית לפיצויים
תפעל עד סוף שנת 2010.

משנת 2011 תופסק קליטת כספים חדשים.
המשך פעילות קופה מרכזית לפיצויים מותנה בתנאים המצטברים הבאים:

א. מעביד חדש אינו יכול להצטרף לקופה מרכזית לפיצויים. רק מעביד שהיה עמית בקופה מרכזית לפיצויים
בתאריך 31/12/2007
יוכל להמשיך להפקיד סכומים בקופה עד סוף 2010.

ב. מעביד יוכל להפקיד סכומים רק לעובדים שבגינם הופקדו סכומים בקופה בתאריך 31/12/2007. לא ניתן לצרף עובדים חדשים.
לפני תיקון 3
ניתן לפתוח קופה מרכזית לפיצויים ולבצע הפקדות ללא הגבלה.
 
השוואת שיעור הזיכוי במס הפקדות מתאריך 1/1/2008 יעניקו לעמית זיכוי ממס בשיעור 35% בכל קופות הגמל: משלמות לקצבה או לא משלמות לקצבה. לפני תיקון 3
פנסיה מקיפה - 35% זיכוי
קופת גמל - 25% זיכוי
מס רווחי הון הפקדות לקופת גמל לא יחויבו במס במישרין, אלא יהיו חלק מהקצבה המשתלמת.

אם הקצבה תחויב במס במישרין - התשואות יחויבו במס.
אם הקצבה תשולם ללא חבות מס או תימשך בסכום חד פעמי כהיוון קצבה ללא תשלום מס - התשואות לא יחויבו במס.
לפני תיקון 3
כספים שמקורם בהפקדות עד 31/12/2002 פטורים ממס רווחי הון.

לגבי כספים שהופקדו לקופות גמל במהלך ינואר 2008

עמית עצמאי

עצמאי שהייתה לו קופת גמל והמשיך להפקיד כספים בינואר, ולנוכח התנאים החדשים החליט שהפקדה כזאת כבר לא משתלמת לו, מאחר ועתה הוא לא יוכל למשוך את הכספים כסכום חד-פעמי, יוכל לבטל את ההפקדה בתוספת ניכוי רווחים/הפסדים שנצברו ובניכוי מס רווחי הון. התאריך האחרון לביטול ההפקדה – 31/12/2008.

עמית שכיר

לא ניתן לבטל הפקדה שהתבצעה בינואר 2008. ימשיך להפריש כספים לקופת גמל. הכספים ייפדו רק בקצבה, בהעברה לקופת גמל משלמת, במועד הפרישה או קודם לכן.

מעסיק - קופה מרכזית לפיצויים

כספים שהופקדו לקופה מרכזית לפיצויים עבור דצמבר 2007 – המעביד יוכל לבחור אם להשאיר את הכספים בקופה. על המעביד לקחת בחשבון שבהמשך לא ניתן יהיה להמשיך להפקיד כספים לקופה מרכזית לפיצויים. אפשרות נוספת שעומדת בפני המעסיק היא לבטל את פעולת ההפקדה ולקבל את הכספים שהופקדו בינואר, בניכוי הרווחים או הפסדים ובניכוי המס. התאריך האחרון לביטול ההפקדה – 31/12/2008.

משיכת כספים מקופת גמל

כספים שהופקדו עד 31/12/2007 – אין שינוי באופן המשיכה. ניתן למשוך כהון.
כספים שהופקדו החל מתאריך 1/1/2008 יימשכו באמצעות העברה לקופת גמל משלמת. את ההעברה ניתן לעשות בגיל הפרישה או קודם לכן. למעט במקרים של פטירה, פיצויים או כספי ביטוח חיים קבוצתי.

כמו כן התבצעה הפרדה בין קופת גמל משלמת לבין קופת גמל לא משלמת.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick