+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
קופת גמל לא משלמת
בחודש ינואר 2008 השתנתה החלוקה שהפרידה בין פנסיה - מסלול המבטיח תשלומי קצבה ; ומסלול הוני - המבטיח תשלום חד פעמי.

בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. החל מתאריך זה כספים שיופקדו לקופות הגמל ישולמו בדרך של קצבה. הקצבה חודשית מינימלית לאדם תעמוד על סכום של 3,850 ש"ח. הסכום המינימלי יעודכן לפי המדד הידוע ב-1 במארס יחסית למדד ב-1 במארס 2008. אם הסכום שצבר העמית בקופות הגמל נמוך מסכום הקצבה המינימלי - המשיכה תתבצע לפי לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה. הקצבה המינימלית מורכבת מכל הקצבאות שנצברו לזכותו של העמית (כולל קרנות פנסיה או קופות גמל אחרות להן זכאי העמית).

קופת גמל לא משלמת לקצבה היא קופת גמל למטרת צבירה, אינה רשאית לשלם לעמית כספים אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. למשל: קופת גמל לתגמולים, פוליסות הוניות או פוליסת קצבה עם נספח הון.
קופות הגמל שבניהול ילין-לפידות הן "קופות גמל לא משלמות". משיכת כספים מ"קופת גמל לא משלמת" תוכל להתבצע רק על יד העברת הכספים ל"קופת גמל משלמת", במועד הפרישה.

השינוי בחוק מתייחס לכספים שיופקדו לקופת גמל החל מינואר 2008 בלבד.

על הפקדות שיתבצעו החל מתאריך 1/1/2008 יקבל העמית זיכוי ממס בשיעור 35% בכל קופות הגמל, בין אם הן קופות גמל משלמות לקצבה או קופות גמל לא משלמות לקצבה. במידה והקצבה תחויב במס במישרין - התשואות יחויבו במס. אם הקצבה תשולם ללא חבות מס או תימשך כהיוון קצבה (סכום חד פעמי) ללא מס - התשואות לא יחויבו במס.
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick