+972(0)9 894 94 10
+972(0)54 4529 805
+972(0)9 894 73 53
 
 
מעל 20 שנות פעילות
מעל מיליארד $ גיוסים
אתכם עד להצלחה
 
 
*שם מלא:
*טלפון:
*דוא"ל:
קטגורית שירות מבוקשת:
לקוח:
תיאור קצר:
מעוניין לקבל עדכונים והצעות במייל
 
 
חבות מעבידים
הכיסוי הביטוחי

הביטוח הוא מעל לסכומים אשר ישולמו לעובד על-ידי המוסד לביטוח הלאומי אותם הוא זכאי לתבוע בנזיקין מהמעביד. ומכאן שמו - ביטוח חבות המעבידים.

הביטוח נערך על בסיס אירוע, כלומר הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בשל מקרים שקרו בתקופת הביטוח עד גובה גבול אחריות המבטח הקבוע בפוליסה.

גבולות האחריות, תנאי הביטוח והסייגים לו אינם אחידים

ביטוח חבות מעבידים אינו מבטח אחריות בגין נזק לרכוש עובדים.

בגדים וחפצים אישיים של עובדי משק הבית מבוטחים לפעמים לפי ביטוח תכולת העסק והאחריות המעביד בשל נזק לרכוש עובדים מבוטחת לפעמים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

ביטוח לפי חבות המעבידים מוגבל לסכומים שהמעביד יימצא חייב על-פי דין לפצות את העובד מעל ובנוסף לפיצוי המגיע לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי. לכן ביטוח חבות מעבידים אינו בא במקום ביטוח לאומי אלא בנוסף.

אם המבוטח רכש ביטוח חבות מעבידים ולא שילם את דמי הביטוח הלאומי הרי שהפוליסה תשלם לכם רק את הסכום העודף מעל הסכום שהיה משולם על-ידי הביטוח הלאומי כאשר את היתרה יהא על המבוטח לשלם מכיסו.

קיומו של ביטוח לאומי אינו מהווה תנאי לביטוח חבות מעבידים. אולם אין ביטוח לחבות המבוטחת, או שיכולה להיות מבוטחת לפי חוק הביטוח הלאומי.

המבטח משפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי עובד שהחבות כלפיו מבוטחת לפי הפוליסה. כלומר, הנזק שנגרם לעובד אינו מבוטח אלא אך ורק מידת אחריותו של המבוטח כלפי העובד (כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ברכב רכוש, נוהגים גם כאן לנכות אחוזי רשלנות תורמת של הנפגע או לא משלמים בכלל כאשר המעביד המבוטח אינו נושא באחריות חוקית לפגיעה).

ברשימת הפוליסה אין מפרטים את שמות העובדים שהחבות כלפיהם מבוטחת אלא מציינים את סוג עסקו של המבוטח (למשל מפעל טכסטיל) ומספר עובדים המועסקים על ידו בכל עיסוק לפי סוג הסיכון או גם את שכר העבודה השנתי המשולם לעובדים.

הפרמיה

הפרמיה מחושבת לפי מכפלת מספר העובדים בסכום הקבוע בתעריף החברה לכל עובד לפי סוג הסיכון. או בסה"כ שכר העבודה לעיסוק מסוים.
לגבי סכומי הביטוח, נדרשת תשומת לב שכן, יש חברות ביטוח סוימות נקבע לאחרונה סעיף ביטוח חסר כאשר מספר העובדים גבוה מהמספר הנקוב בפוליסה או כאשר השכר בפועל גבוה מהשכר אשר נמסר למבטח ע"י המבוטח (אצל חלק מהמבטחים עדיין מחשבים את הפרמיה לפי שכ"ע). כל הנתונים הינם במונחים שנתיים.

מקרה שארע בשטח ישראל

הפוליסה מכסה חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל מקרה ביטוח שארע בבית העסק וגם מחוצה לו (כולל בדרך לעבודה וממנה) בגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים (הפוליסה הסטנדרטית ללא הרחבה אינה מכסה חבות מעבר לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים).כאשר המבוטח שולח את עובדיו לבצע עבודות מטעמו מחוץ לגבולות ישראל, יש להרחיב את הפוליסה לכיסוי חבות בחו"ל. המבטחים בד"כ מגבילים כיסוי זה לדין ושיפוט ישראלי.

מקרה שארע בתקופת הביטוח

הפוליסה מכסה חבותו של המבוטח כלפי עובדיו לפי בסיס ארוע. כלומר, הביטוח מכסה גם אחריות בשל התביעה אשר תוגש כנגד המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח ובתנאי שמקרה הביטוח ארע בתקופת הביטוח.

הגבלה לגבול אחריות המבטח

הפוליסות שהוצאו החל משנת 1994 מציינות גבול אחריות לעובד אחד וסה"כ גבול אחריות לתקופת הביטוח.
פוליסות שהוצאו לפני כן לא הגבילו את הכיסוי בגבול אחריות והמבטח היה משלם כל סכום שהמבוטח היה חייב לשלם לעובד בקיזוז הסכומים המשולמים או אשר אמורים להשתלם לעובד  מאת הביטוח לאומי.

כיסוי מעל לביטוח הלאומי

הפוליסה מכסה אחריות מעל לסכומים הכוסים לפי הביטוח הלאומי וחבות בנזיקין בשל מקרים ונזקים שאינם כלולים בחוק (כמו מחלות שאינן כלולות ברשימת מחלות המקצוע והוצאות שונות כמו ספרות מקצועית וכו' שהעובד הנפגע היה זכאי לקבלן מהמעביד).
בכל מקרה מדובר בחוקים שונים חוק הביטוח הלאומי, הוא חוק סוציאלי המזכה את העובד בדמי ביטוח גם אם לא היתה כל רשלנות מצד המעביד (למשל מקרה בו העובד מעד בדרך לעבודה ושבר רגל). הביטוח לפי הפוליסה מכסה אחריות בנזיקין בלבד ולכן גם אם יבוטל חריג ביטוח לאומי לגבי עובדים מסוימים, עדיין יכול המבוטח למצוא את עצמו "נופל בין הכסאות" אם יחויב בשיפוי עובד לפי חוק הביטוח הלאומי במקרה שאין לו כל אחריות בנזיקין לגביו (כמו בדוגמה הנ"ל).

הוצאות משפט סבירות

על פי חוק חוזה הביטוח, מכסה הפוליסה מעבר לגבול אחריותו של המבטח אף הוצאות משפט סבירות שהוציא המבוטח. בחלק מהפוליסות נקבע כתנאי לכיסוי הוצאות משפט קבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב. בנוסף, במידה וסכום התביעה גבוה מגבולות האחריות, ישולמו הוצאות משפט יחסיות.

חוק

הפוליסה המקובלת מכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). קיימות פוליסות הכוללות כיסוי רחב המיועדות לעסקים גדולים כמו מפעלים ומוסדות יותר המכסות גם חבות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980- כיסוי זה נדרש בעיקר משום שהפוליסה לביטוח חבות המוצר מכסה אך ורק חבות בשל נזק ממוצרים שחדלו להיות בחזקתו של המבוטח ולא פעם היא גם מוציאה מכלל ביטוח נזק שנגרם לעובדים. כמו כן, ניתן למצוא גם פוליסות שמבטחות חבות לפי כל דין.

מקרה הביטוח

הפוליסה מכסה נזקי גוף בלבד !

מקרה הביטוח מוגדר בד"כ בפוליסה כנזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או ממחלה למי מעובדי המבוטח כאשר הוא נמצא בשרותו הישיר של המבוטח ומקבל שכרו ממנו. הכיסוי ניתן לחבות הנובעת מאירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע בעסקו של המבוטח.

חבות בשל נזק לרכוש עובדים אינה מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח חבות מעבידים.

יחסי עובד מעביד

קיומם של יחסי מעביד ועובד אינם ברורים בכל המקרים (כמו למשל במקרים של קבלני משנה או עובדים הנשלחים ע"י חברות לשירותי כוח אדם) בחלק מהפוליסות מגדירים מי ייחשב כעובד לצורך הכיסוי הביטוחי -עובד מעובדי המבוטח הנמצא בשירותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו, אשר מועסק בבית העסק המבוטח לפי הפוליסה.

הגדרת שכר עבודה

הגדרה זו חשובה לגבי פוליסה בה מחשבים את הפרמיה לפי שכ"ע. שכר העבודה מוגדר על-פי רוב כסך כל המשכורות, השכר, העמלה, ההשתכרויות, וההטבות האחרות הניתנים על ידי המבוטח לעובדיו. בפוליסות בהן נקבעת עלות הביטוח לפי מספר עובדים במקצוע מוגדר או לפי ערך הפרויקט - למשל בביטוח עבודות קבלניות, מומלץ לבטל במפורש כל תנאי להתאמת שכר, אם מופיע כזה ברשימת הפוליסה.

תנאי התאמת פרמיה לפי שכר

אם דמי הביטוח חושבו בהסתמך על הצהרת המבוטח בדבר השכר המשולם לעובדיו או לפי מספר העובדים בכל עיסוק, אזי מתחייב המבוטח להמציא למבטח, לפי דרישתו, תוך 30 ימים מתום תקופת הביטוח הצהרה-לגבי השכר ששילם בפועל לעובדיו בתקופת הביטוח - הנתמכת בעותק מטופס 126 או חליפו או הצהרה לגבי מספר העובדים בכל עיסוק. דמי הביטוח הסופיים יותאמו בהתאם אם על-ידי תשלום הפרש דמי הביטוח המגיעים למבטח ואם על-ידי החזר הפרש דמי הביטוח בהתאם למקרה.

סייגים לחבות המבטח בכל ביטוחי החבויות

בנוסף לסייגים הכלליים לחבות המבטח החלים על כל הביטוח האלמנטרי של העסק כמו נזקי מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, נזק שנגרם ע"י המבוטח במתכוון, חריג זיהום, אחריות מוגברת לפי חוזה או ויתור על אחריות לפי חוזה. יש מבטחים המוצאים מכלל כיסוי אף נזקי מהומות, פרעות, שביתות או השבתות וכן רשלנות רבתי של המבוטח.

חבות כלפי בעלי שליטה שהם עובדים שכירים

ביטוח עסקים מורחב בד"כ לכסות את חבותו של המבוטח כלפי מנהלים בעלי שליטה שהם עובדים שכירים בתנאי מפורש ששמות המנהלים הכלולים בהרחבה זו והשכר המשולם להם, נמסרו למבטח לפני קרות מקרה הביטוח ובתנאי שהם מופיעים ברשימת העובדים של המבוטח לצורך ניכויים ממס הכנסה.

תשלום גבול האחריות

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר תביעה רשאי המבטח לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותו למקרה אחד, בהפחתת השתתפות עצמית וסכומים ששולמו בתור פיצויים בגין אותו המקרה, וכל סכום אשר המבוטח חייב למבטח (כמו דמי-ביטח).

לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות, יהא המבטח פטור מניהול תביעה או תביעות כלשהן ומהשגחה בקשר אליהן ולא תחול עליו כל אחריות נוספת בגין אותו מקרה. הפוליסה מסתיימת לאחר תשלום סכום מלוא גבול אחריותו של המבטח לתקופת הביטוח הנקוב ברשימה.

חובת המעביד כלפי עובדיו 

המעביד חב בחובת הזהירות כלפי עובדיו, משהפר חובה זו הוא חב בפיצוי לעובד.

על המעביד מוטלות חובות לשמור על בטחונם של עובדיו באופן קטגורי:
  • למנות מוות עובדים מיומן   
  • לספק חומרים ראויים
  • להנהיג שיטות עבודה נכונות
החובה הינה חובה נמשכת. על המעביד מוטלת חובת הפיקוח ששיטות העבודה הנכונות אכן מייושמות.
הפסיקה מטילה על המעביד חובת זהירות מלאה ומוחלטת.  המעביד הוא הרקובע את שיטות העבודה והעובד סומך על כך שהמעביד בדק את תקינותן ובטיחותן. בנוסף, קיימת חקיקה מקיפה בענין חובות הזהירות של המעביד כלפי עובדיו. 
 
כל הזכויות שמורות MTF. ©2021
Created by RightClick